GENESIS TJENESTER Kjøp og salg | Konsulenttjenester | Skadeanalyse | Taksering | Risiko-og sårbarhetsanalyse

Tjenestetilbudet fra Genesis dekker hele området fra kjøp og salg av brukt og nytt datautstyr via konsulenttjenester innenfor nettverk, software, tilbudsutarbeidelse og tilbudsevaluering til tjenester rundt skadetakst og forebyggende tiltak på datautstyr og installasjoner. Nedenfor finner du en opplisting av noen av de tjenestene som tilbys. Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon slik at vi kan finne en løsning for deg.


KJØP OG SALG AV IKT-UTSTYR OG PROGRAMVARE

  Kjøp av utstyr og programvare
 • Kjøp av utstyr – små og store partier

  Salg av utstyr og programvare
 • Salg av nytt og brukt utstyr

  Salg av utstyr på kommisjonsbasis
 • Salg av utstyr for kunde

  Kontroll og klargjøring av utstyr
 • Kontroll og statussjekk av utstyr
 • Klargjøring og oppgradering av utstyr for videre bruk eller salg

  Avhending av utstyr
 • Avhending av utstyr på vegne av kunde - etter avtale

  Anskaffelse av utstyr og pogramvare
 • Anskaffelse på vegne av kunde - etter avtale

Konsulenttjenester
  Strategivalg
 • Utarbeidelse av alternative strategier og forslag til valg

  Rådgiving ved anskaffelser
 • Utarbeidelse av tilbudsforespørsel
 • Vurdering av tilbud ved anskaffelse av utstyr og tjenester

  Oppfølging av avtaler
 • Oppfølging og reforhandling av innkjøpsavtaler og priser
 • Oppfølging og reforhandling av serviceavtaler og driftsavtaler
 • Oppfølging og reforhandling av andre avtaler vedr IKT installasjon

  Konsulenttjenester
 • Inntreden som kundens salgssjef
 • Etablering og vedlikehold av rutiner på salg
 • Etablering og vedlikehold av rutiner på IKT installasjon

  Prosjektledelse
 • Overordnet prosjektledelse ved nye prosjekter og installasjoner
 • Oppfølging av eksisterende prosjekter og installasjoner
[Til toppen]

SKADEANALYSE, TAKSERING, RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
Nedenfor er listet opp noen elementer som kan vurderes i forbindelse med taksering og skadeanalyse på IKT-utstyr. Under IKT-utstyr inngår blant annet datautstyr (PC, servere, printere etc.), kommunikasjonsutstyr (rutere, switcher, huber, telefonsentraler etc.)

Skadeanalyse:
 • Vurdering av det totale skadeomfanget og vurdering av sannsynlig skadeårsak
 • Vurdering av eventuell uautorisert inngrep i utstyret (etter produsentenes retningslinjer)
 • Vurdering av om det er garantiskade etter kjøpsloven eller om skaden dekkes av andre avtaler
 • Vurdering av om skade eller tap er forvoldt av virusangrep
 • Vurdering av korrekt lisensiering
 • Vurdering av om skade er oppstått ved uforsvarlig innpakking av utstyret under transport
 • Vurdering om skade skyldes dårlig pleie eller manglende vedlikehold
 • Vurdering av skader av mindre art som riper og skrammer som ikke forringer utstyrets anvendbarhet
 • Vurdering av utstyrets bruk i henhold til produsentenes krav som spesifisert i utstyrets brukerhåndbøker. Eksempelvis riktig temperatur, bruk av sertifiserte komponenter etc.
 • Vurdering av normal slitasje
 • Vurdering om skade eller feil er forvoldt med forsett, feilaktig betjening eller installasjon.
 • Vurdering om det er feil på utstyr som ikke er omfattet av en eventuell avtale.
 • Vurdering av slitedeler som må forventes å byttes i maskinens levetid.

Taksering:
 • Kartlegging av skadeomfang og vurdering av sannsynlig skadeårsak
 • Dokumentere anskaffelsespris og tidspunkt på angitt utstyr
 • Vurdering av pris på tilsvarende utstyr eller gjenanskaffelsespris på et gitt tidspunkt
 • Vurdering av utstyrets verdi på et gitt tidspunkt
 • Vurdering av og anbefaling på forsikringssum
 • Vurdering av lønnsomhet av reparasjon kontra gjenanskaffelse
 • Vurdering av behov for rekonstruksjon av data samt anbefale metode og lønnsomhet
 • Komplett takst ved skade og anslag på reparasjonskostnader

Risiko og sårbarhetsanalyse:
 • Vurdering av datakompetanse, installasjon, kabling og datarom
 • Vurdering av virusbeskyttelse
 • Vurdering av inventarkontroll
 • Vurdering av overspenningsbeskyttelse
 • Vurdering av avbruddstap, følgefeil og ekstrakostnader
 • Vurdering av backup- og restore-rutiner for data og programmer
 • Vurdering av en bedrifts rutiner for å redusere effekten av en eventuell skade

[Til toppen] [Salgsbetingelser]